Bảng giá tên miền

Tên miền quốc tế ( .com; .net, .org…) ; Phí duy trì hàng năm là : 250,000VNĐ/năm

Tên miền Việt Nam (.com.vn, .net.vn…); Phí khởi tạo và duy trì năm đầu tiên là : 610,000VNĐ/năm

Tên miền Việt Nam (vn)  ; Phí khởi tạo và phí duy trì năm đầu tiên là : 740,000VNĐ/năm

 

Trong đó:  + Phí duy trì tên miền quốc tế ( .com,.net,.org…) : 250.000 đồng/năm

                  + Phí duy trì tên miền Việt Nam ( .com.vn, .net.vn, ...) : 350.000 đồng/năm

                  + Phí duy trì tên miền Việt Nam (.vn….) : 480.000 đồng/năm